baner

Klauzula informacyjna

shadow

Klauzula informacyjna


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informujemy Państwa o tym, że:


I. Administrator


Administratorem Państwa danych osobowych jest Agrarada sp. z o.o. z siedzibą w Brzezimierzu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063095, posiadająca nr NIP: 9141429193, REGON: 932104442. Adres do doręczeń: Brzezimierz 12, 55-216 Domaniów, tel. +48 71 39 22194, adres e-mail: daneosobowe@agrarada.pl


II. Kontakt


We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować z nami pod adresem e-mail: daneosobowe@agrarada.pl lub pod numerem telefonu 713922194.


III. Cele, podstawy i okresy przetwarzania danych.


Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”) ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wewnętrznymi dokumentami wdrożonymi u Administratora.


Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujący sposób:

  1. przetwarzamy Państwa imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także NIP, adres e-mail oraz telefon kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu zawarcia i wykonania umowy lub przed jej zawarciem na Państwa wyraźnie żądanie – do momentu przedawnienia wzajemnych roszczeń z tej umowy.
  2. przetwarzamy Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – w celu wysyłki naszego newslettera, o ile wyraziłeś na to odrębną zgodę – przez okres 10 lat od dnia udzielenia takiej zgody. Mają Państwo prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. przetwarzamy Państwa imię i nazwisko oraz NIP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) – w celu wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami przez okres 10 lat od dnia pobrania tych danych. Dodatkowo, na podstawie odrębnej pisemnej zgody, możemy również przetwarzać Państwa adres e-mail w celu przesyłania faktur drogą elektroniczną. Adres ten przechowujemy do momentu wycofania zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia pobrania go.


Po zakończeniu przetwarzania usuniemy Państwa dane osobowe.


IV. Odbiorcy danych osobowych


Państwa dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom świadczącym dla nas obsługę księgową, kadrową, informatyczną czy prawną. Ponadto będziemy je przekazywali również do organów, sądów czy urzędów, jeśli przepis prawa będzie na nas nakładał taki obowiązek w określonych okolicznościach.


V. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej


Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych w żadnym zakresie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


VI. Prawa osób, których dane dotyczą


W dowolnym momencie mają Państwo prawo wglądu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich modyfikacji, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.


VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00), gdy uznasz, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.


VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji


Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


IX. Informacja o wymogu podania danych


Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Państwu dokonywanie zakupów oraz korzystanie z usług Administratora.

 

shadow